Goiherriko Euskal Eskola Maizpide Euskaltegia. III.Gerriko Ikerlan-Sariketa "Juan inazioa Iztueta Etxeberria"
JOSE INAZIO ANSORENA MINER "IZTUETA eta ALBENIZ-en musika bilduma"
Garmendia Arruabarrena, Jose "Iztueta'ren olerkiak
Garmendia Arruabarrena, Jose "Iztueta'ren olerkiak
Garmendia Arruabarrena,Jose "Obras ineditas de Iztueta"
1945: Plaza Iztueta
Juan Inazio Iztueta Etxeberria
Izarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra Desgaituta
 

8  
Agustin Pascual Iturriaga  
pdf  
Julio 19 martes

Nere adizquidea: gaur goibel dago, eta ezbadu euriric eguiten eta chit arquitcera eta berotcen On Manuelequin Oriamendin izango da lauterdiarequin bosten bitartean berroren adizquide

Agustín.
Apirillaren 27 eguiña

Orra, nere adisquide mamia: beste bi bizqueta eusquerara biurtu ditzau. Laxter bucatuco degu lendabicico liburuchoa, eta emango diyogu asiera bigarrenari,ceñatan itceguingo da animalichoen izairaren gañían. Nainuque bucatu au berala Donosti-yaco batzarre aunáiyetaraco, ecusi dezagun cer deritzayoten batzartarrai. Ondo baderitzayote joango guera aurrera gure lanian eta aita Cardaveraz ta Larramendiren erritic irtenac izangodira oyec aimbeste maite zuten euscara ederra ez galceco baicic aberasteco ta apaintceco eguiten ari gueran liburuchoac.

Eznaiz aztu alearrequin itceguin bear degula, eta aleguin eguingo det lembailen Oriyamendico gañera joateco.

Ongui bici eta on Manubelen. bere semearen ta nere anayaren escumuñac ematen dioz cadala guelditcen naiz bedorren adisquide maitea eta maite duben

Agustín.
Junio 16

Adisquidea: berorrec dionez eta On Manuelec esandiranez ez ñau ongui iracurri. Ez det nic esan aita Larramendic arrazoiric ez dacaula bide berrien gauean. Lembicico alear ecustean, berorrec ustebano urbillago aquituco güera alcarren gai onetan beste ascolan bezela.
Gueguiogun gueure lanari eta agur
Berorrena dan
Agustín.
Enero 1.
Nere adizquida mamia: ona ni berorren deseori conforme ocupatua, gure éusquera escuetatíc Joan ez daguigun, nere buruan bideac billatcen. Emen arquituco du Conde Villafuerteari bigaldu daran paperaren copia. Chit gustatnzaio eta naico det berorren gogocoa ere izan dedin. Iracurri eta biurtu (co) dit, iñori ecer esan gabe, ceren berorrec badaqui ez de (te)la maite landare oric, ez inoren autan ibiltceare ez (..)itorcico ea ez oneraco. Adi nai cartilla, gramática eta beste izcuntcetaco liburuchoac nere bailan moldatcen, eta üola nainituzquean aietan sartu aldituran(eus) quera garbizco icen edo termino guztiac, ecusi beza (...)ldu alditsazquiran itz mota Larramendiaren diccionarioan arquitzen ez diranac, eta usu edo ......... batzuetan daudenac.

Nola guc ez degun icasi eusquera gueren gaste demboran, icasi izan guerezaquean (... ) la lan andiari narraizquio, esagutcendet ceren itz bacoitcian diccionarioa escuan artubear, baña uste det irtengo naicela nolarebait sasitic, eta bearbada gure ondorenguac, gure lana dala hitarte, euscaldun ede (...)ateraco dira. Ala auertatuco dalaco esperanzarequin (...... )errastuco da, eta oraindic postuco naiz. Ona nere saria, eta ez det besteric nai.

Uste det Donostiaco Juntetan itseguingo dala Mondragocoetan eguin zan decretoaren gañían, eta orduaraco izango da nere lana bear dan bezalacoa irteten bada.

Ondo vici. On Manuelen escumuñac eta nere añayarenac artu, eta naiduen guztiya aguindu.

Agustín.
Gaur asteazquena

Adisquide mamia: luzaresiric egongo da baño ez da posible izandu lenago biurtzea liburucho an, Mutio zabalen... ta, eta ez du ere bialtzea oiequin aurquituco duen papera, ceñean icusico du calpar-motza urratuba, puscatuba auts biurtua. Naico det beroren gustora ipiñia aurquitzea nere lana.

Iduritzen-zat chit ñeque andia eta lan gogorra artuco duela, baldin Aita Larramendi itz bacoitzean escuetan erabilli bear ba du nere papera erdaratic eusquerara biurtzeco, zergatic chit itz asco arquituco ditu bestela esan al ezditezqueanac, bañan gauza mota oietan ez da posible beste itzequin jardutea. Erdaraz moldizquiratzearen gañean berorrec derizquiona egingo du.

On Manuelen escu-muñac arbitza eta agindu berorren adisquide
Agustín.
Sete. 27

Nere adizquide mamia: ezdiozaquet aguertu bear eta nai bezela biurtzean diozcadan bere seme maitearen izquida biac iracurtzan nic artu dedan poza eta ere biotzean sentitu ditudan quilimica eztiac. Jaincoac naico du sartze luce ñeque eta quezca gabeco bat berorri eman, eta neri bitarteco osasuna berorrcquin batean dembora igaro dezadan zurdapillatzen cien guztiz antzez eta sisas (?) beteric arquitzen degun gure jaiotzaco izcuntza. Asi naiz pisca bat au ezagutzeii eta uste det denbora guchiren barrenen escribatuco diodala ñeque aundi gabe. Egun oietaic batean biralduco diozcat liburuchoac garbiro jarriac, iracurri ditzan, eta Barojagandic, icusi ondorean cenbat costaco dan moldezquidatzea. Jaquin dezan guchi gora bera.

Badaquit aotan narabiltela or Provinciaren aldeco erantzuqui baten gañean esanaz eta seguratuaz nic escribitu dedala. Ez daucat beste eguitecoric. Nic bezela eta egunaren orduetan nic becin batetan ecer alquia epurdiz berotuco baluteque orco cenbait chori buruc, beste rnoduz denbora igaroco luteque eransietan baño. Izan liteque oiecatic Islac Valenciatarracatic esan zuena.

Llevaban por cascabeles
cabezas de Donostiarres.

Arbeza nere pozerazquida eta ninitan bequio beti biotzaren erdi erditic naico dion

P. D.—Esango diot Zuaznabarri lenbicico aldian berorrec esango lioquean guztia.

Agustín.

Igande eguna

Adisquide maitea: orra lana eta orra jana para dira bi ipuincho oiec. Iduritcen zait faltaco dirala oraindic cenbait, lenbizico liburuchoa betetzeko nere contuetan eta argatic ecartcen. dioscat eta ekarrico dioscat beste bost edo sei. Jana da papercho ori ceiña bidaldu deran Tolosara Diputacioac Juntatara equerdezan. Ustedet gustatuco saiola asco. Berorrec bacarric iracurrita biurtuco dit gusto duenean. Nic sinisten eta csperatcen dedan eran provinciaco Jaunac beguiratcen badie gure lanari, ecusico du cer gausac ateraco ditugun eta cer prochusoac necazari gendearentzat, eta cer honra andia emango diogun euskalerriari.

Berorrena dan

Agustín.
Julio 27

Nere adisquide maitea: artu det berorren carta barrenen cecartcien paperaquin, eta alargun eta hume zurza gaiso oiec guelditu dira cerua zabaldu bacitzaien bezela pozez eta alaitazunez. Nic nere aldetic izandet nere barrengo gozotazun ecerquin ere pagatcen eta gariteen ezdana, ongui eguindaco poz esti beaunic batere gabecoa. Ez iñori gaitzic eguin, on eguin gustiai, orra nere legue guztia, orra eguiasco erligioa dio Jesu Christoc. Cembat neque ematen duen, cer gausa gaitz eta pisua arguitcen duten ascoc erreguela erruz eta ariñ au! eta emendic naspilla guztiac.

Millaca esquerrac eman bizaisguie jaun galant eta adisquide on oiei; artubitza berorrec nal adin best. Nere goraintziac cenar emaste maita-garrioiei; eta berorren alaba argui modesta (1) (modu esticoa) et on orri eta artcendutula berorrec nere anai eta Larrarteren escumuñac; naibiozayo berac naidion adibat berorren adisquide odolbereco.

Sr. D. Juan Ignacio de Iztueta.—San Sebastian.

Agustín.
Sete.1

Artuditut nere adisquedea, berorren paperac. Orra non dijoacen bigarren liburuochoa bucatcea dutenac.
 
Laster aci bearra degu irrugarrenarequin gure necazari prestuai itceguiten. Baldin adiarazotzen badizquiotegu guigaunac arritu eta zur eguiñic utzico ditugu. Gauza gaitza da chit arani eguitera goazquiogun baña andia izango da ere eta chit baldin ongui irteten baguera gueren asmotic.

Berorrena beti

Agustín
(1) Puede ser una hija de la segunda mujer. No hemos mirado detenidamente el libro de bautizos de la parroquia de San Vicente, en San Sebastián.

Hernanin, Garillaren amarren eguiña

Nere adizquide maitia: artu nuben, sei bat egun dirala berorren esquelachoa, eta gaur ecarri dirate berriz beste carta bat ceiñetan ipintcen diran armac eta soñecoac Tercioentzat aguintcen dituzten Guipuztar eguiazco guizon galanten lista. Atseguin andi bat ematen dit onelaco noticia gozoaquin, eta berago Juntac dirala berechienetacoac; gende eder prestu asqui eta eztitasun andiarequin gausac erabaquitceu ari dirala.

Ala bear da. Berotasunac eta errabiac ez dute beñere gauza irauncorric eguiten, eta garaitu dubenac bere lecua ez gaitceco eta beti gaiñean egoteco biotz sabal lasaiz garaituai beguiratu bear die, bideric eman gabe arrazoia irabasteco, eta beti arrazoiaren bidez mendian iruquitcen dirala: an da beñere bururic alchatcen ez usteco manera eta cer errabia andiagoa lur jo dutenentzat ecin alchatua baña seculan, non eta gañean dagoanac escua ez dion ematen!

Esperantecac gisona bisi du, quenbequio esperanza eta da criaturaric cupigarriena.

Ez litzaque lastima gueiegui pelotac lucau bearrez partida gaitceco zorian jartzea. Ez; postu arrantzac baño ariac luceago bear du izan. Bebilora lotsaz beteac baña garrochic gabe. Eracutzi beguie nola portatu bear dan bein etsaia aspian artu ezquero ez gueroago alchatzen usteco.

Arbitza nere anaia eta Manuelen escumiñac; eman betiaisca nereac andre María Ana Menari; cer estiquin farra eguingo duen orain; bai nic ere. Gorantci berroren alaba alaiari, eta seme dantzariari (1).

Berorrena naiz, gueiago banintz ere.

Adisquide eguiasco

Agustín.

(1) Iztueta, según esta carta, no sólo vivió en compañía de sus hijas Josefa Francisca y de Ignacia, sino también de un hijo, sin duda de la primera mujer.


Garillaren ogueita bostian

Nere eguiasco adisquide raaitagarria: emanciraten eranegun arratcean berorren carta eta ecusi det cein ciñez eguinduen nic nai nuena eta otoitzen niona: milla esquer ematen diozcat ceren servitu ñauen ain laster, ain ongui eta ain ederqui: gañeracoa eguingo dute gure adisquide galant cupierrasac. Gu guerade, edo beintzat izan bear degu, alargun eta humiezurz coitadu negargarrien pozgarria. Biotza erdira jotceco zorian ifinitzen ziran andre prestu gasho oec ecusten nuenian bere humezurzaz inguraturic atzerrian arrimoric gabe, guztia galdua ez jan, ez lo ez sosegu.

Vici da garbitasun andian errico gende prestu gustiac nai diotela eta cupitcen zaiotela; bañan, dala etorri da beste boticariobat, eta nola ezin ecer eguin baitu bere oguia ateratceco eta ñor da zure etzaia?, zure vici moducua; orra non echequirio aldeonetatic eta ifinidu estutaturic audiencian.

Jaquindet Larrarte gandió molderatcecoac dirala sarri aurrecoac dantzatcen zituzten soñu zar berorrec biribillatu dituenac, baitaere beren itz neurtuac. Atceguin andibat izango det berorren lan aleguiñac guipuztarren gogocoac irtenzia, bañan biarluraque eracutsi jotcen eta dantzatzen danbolin eta danizari gazteai. Gascoi errian dituzte eta dantzatzen dituzte eta dantzatzen dituzte ascolecutan soñu mota berac, dembora guchiz onontz utzi ezpadituzte. Badaqui berrorec euscaldunak cirala aien antzinacuac.

Gueldibedi ondo eta vicibedi alai. Nere escumiñac berorrec daquien personal eta aguindu berorren adisquide biotzeco

(Está dirigida a San Sebastián).

Agustín.
Agorrillaren biyan

Nere adisquide maitea: nerequin det berorren erenegungo carta, eta onen barrenen cetorren irudia Mr. Leclusec ematen dueña bere hitzteguiaren jaquintza emateco eta zabaitceco. Ez naiz ni arritcen ecusiaz beroi aurreratu zaiotela lan onetan, ceren mendiaz ango aldetic errasac diran gausac guretzat anis gaitzac dira. An jaquin nai asco, emen guchi, an aberatz milla emen 20 baten lecuan; oni deritza dezaquenac badezaque.

Nic ecusten derana da eun urtes onontz arimbat eusquera ezdala moidizquiratu, eta alaere ez dala gure itzcuntza euscaldunen beren artean ere obetoago icasten eta mintzatzen. Ez det ere usté hitzteguinaquin zaipiraunducodala.

Orain dala saspi urte humecboaquin dempora iragotcen nubenean esagutu nuben cer eraqueria andia eguiten zan ernengo escoletan erderas gaiztiai iracurtcen eracustearequin, izanic milla bider errasago eusqueraz icastea eta eracustea. Nere paperaren artean beardet izan abecé bat eusqueras eta erderas iracurtcen eracusteco eguin nuena. Egunen batean biralduco diot usté det erraslitequean gustia errastua daducadala humetazuneco lanbide andi samintasunez bete, negareraguin garri au.

Ala bada, iduritcen zat eusquerasco liburuetan bear litzaqueala gure escolelan eracutzi iracurtcen erderascoetan asi baño leen. Erraslitzaque liburucho bat eguiten onetaraco gausac chit ones betea. Icasicolitusteque gasteac, cergatic isquidatuco 1itustequean, eta argatic beragan iracurrico liteque gogos.

Beti naigabe andi batequin ecustenditut gure mutilchoac iracurtcen erderasco liburuac, monjac latines- coac becela, cer iracurtcen duten ezdaquitela, eta adinic onena eeer icasi gabe iragotcen zaiotela. Astaqueria andia arantzas betericaco bidetic sasi mendira eramatía, loresco bidé zabal ederretic fruta gozos betericaco baratzara eraman bearrean.

Artuco litzaque cein antzera dauden oraindic lecu gucietan eracasdearen gañian. Nola errasago baitan paperac izcuntza ederres betetce escribus aurraquin jardutea baño; nola aurraquin jarduteco ifiñiac daudenac gueienac buruac utzac baititusten, emendic datos ain guchi aurreratcea lan valioso onetan.

Asco da gaurcos. Ongui eta posquido vicibedi; nere goraintzac adisquide oirei, artuvitza ernen dituenenac eta iduqui naza beaorri gueiena naidiotenen artean, badaberorrena da gueiago valiti ere.

(Esta carta está dirigida a San Sebastian.)

Agustín.
Iraillaren irugarrena

Obe omenda berandu iñoiz ez baño. Zordiozcat Bigar zorcico egun onac nere adisquide maiteari beraren seme alaba onai eta anre Mariari nuen nere errespeto gustiaren jabear!. Campotarrac izan ditut echean eta ez det demboraric atseman berorri itz bi oiec escribitceco ez astuba negoalacoz berorrentzas eta gende prestu oietzas.

Bigar dijuaz on Manuel eta anaia egun batzuetaco visita bat eguitera; osasuna dute eta berorreitzaz oroitcen dira.

Naico det berorren visi moduan ez dezan izan galbideric egun guchi onontz Madrillen guertatudan gausa berriagatic. Pena anitz artuco nuque alacoric guertatuco balitz.

Badaqui berorrena naicela, ezanbetiaisquiote asco gausa on seme alaba et Anre Marianari eta agurri...

Berorren adisquide

Agustín.
Marzo, 15

Equin lanari gogotic.

He recibido la traducción y también la amable carta de mi amigo. Una tarde que sea buena y desocupada nos veremos en Oriamendi y hablaremos. Se lo prevendré a Vd. de víspera o por la mañana y no me olvidaré de acompañarme de un manual ni de llevar conmigo la colección de voces y de frases de Vd.

Ondo vici ta agindu beraren adisquide venetaco

Agustín
Agosto, 28

Nere adisquide mamia: nerequin ditut atzo egorri dizquidan paperac. Orra besteac. Aurrera goaz gure lanean, eta dembora guchiren barrenen bucatua gueldituco da bigarren liburua, ascoc naico dueña, engañatcen ez banaiz.

Ez naiz arritcen Ciñeren (?) izcuntzai, ceren orobat da erdera. non francesa, non latina icasteco. Bestela beguira cein laster eta ederqui itcequiten duten éusquera chorrosquille paarguille eta chiquiratzalleac.

Eraqueria da uste izatea iscuntza bat bestea baño gaitzagoadala. Eusqueran ez du beste cer esanic autsez betea beti vici izatea besteric. Zurdapilla onac arrapatu du eta astiñ aldi ona emango dio. Guero besteren batzuec demborarequin arguitaguic igortcico dute eta polituco.

Bizcaitarra izcuntza frances euscaldunena da. Escribatu bezala mintzabada ez da itzucia. Ezaugun da odol beroa duela, eta buru arroa. Aberatza balitz servitzu andi bat eguingo lioque gure itzcuntzari, aimbeste maiteduen ezquero.

El Conde me dice que la Junta del tomento se reunirá dentro de poco y que se tratará en ella de pedir permiso para la impresión de la cartilla y libros. No creo que encuentre dificultad en conseguirlo por el medio que tengo indicado: porque querer que se observe el reglamento de escuelas y privar de sus beneficios a los vascongados, sería injusticia y contradicción.

Conseguida pues una justicia tan rogada (?). está conseguido lo que buscamos, que es la conservación de nuestra lengua.

Digo al Conde que me parece que el coste de la impresión lo cubrirán fácilmente los mismos impresos, porque cuantos sepan leer los encontrarán ansiosos e insaciados, y como se procurará que sean lo más baratos posibles, apenas habrá quien no se vea tentado de tenerlos.

No será menos interesante el tercero, según que van ocurriendo especies en algunos ratos, que me pongo a pensar.

¿Qué, se hizo el trabajo del Diccionario a que quedó encargado D. Justo Pastor Pérez?

Aquí adisquidea
beti berorrena

Agustín.
Marzo, 12

Adisquidea: Onela lan asco eguingo degu:

Ha traducido Vd. perfectamente el diálogo. Hay va otro, para que lo traduzca Vd. cuando tenga tiempo.

Sus observaciones y correcciones a mi traducción, o a mi vascuence, hechas por Vd. son exactísimas y fundadísimas.

Ya que no copió Vd. los versos renglón por renglón no es extraño que me haya engañado en su medida. Los haré cantar a D. Manuel y diré a Vd. mi dictamen.

En la correción de Vd. a la octava de Fernando encuentro que dice Vd.:

Colore gosotasun
Ta usaya berdin
Irurac ditu argan
Jangoicoac eguin.

Colore es color en general; usaya es también olor en general, pero gosotasun no es sabor en general, sino dulzura o sabor particular, asi como gasitasuna, garasatasuna, etc...

Además en el misterio de la Trinidad se dice que las tres personas están en una sola sustancia y Vd. No expresa esta última circunstancia y da una idea falsa, porque supone Vd. que Dios ha hecho las tres personas, siendo así que las tres personas son Dios. Verá Vd. cómo diría yo:

Colorea, usaya,
Saborearequín
Orra gausa bategan
Iru alcarrequin.

Otra:

Utzeguiten. badesu
Oraingo aldean
Es de su eramango
Charteli aldean.

Aldean, aldean. Repetición que se ha censurado. Lo pudiera decir conforme al habla de Hernani.

Utseguiten badesu
Suc eranzutian (en lugar de eraresutean)
Esdautcasu charteli
Oraingo aldian

o
Calabasac ditusu
Oraingo aldian.

Basta por hoy, eta beti berorena

Biotzetic

Agustín.
Marzo, 15

Eguin dequiogun gure lanari adisquidea.

Me he hecho cargo de cuanto me dice Vd., querido amigo. Ahí va otro dialoguito y venga puesto en el puro y hermoso vascuence que Vd. habla. El maestro de primeras letras de esta Villa, que es discípulo mío de latinidad, está ocupado en escribir en planchas la cartilla vascongada, pero antes que se presente a la Comisión de la provincia se la enviaré a Vd. para que la examine.

El maestro hará sus ensayos en la escuela para ver cómo entran los chicos en nuestro nuevo médico, y si, como no dudo, corresponde a nuestras esperanzas, tendremos a nuestro favor la irresistible razón de la experiencia, y lo demás dependerá del celo y amor al país de la Provincia.

Ongui visi ta aguindu berorena danAgustín.
Mayo, 3

Amigo mío muy amado:

Esa carta es para Irigoyen consuladu coarensat. Le pido las cuentas y le digo que Vd. me las remitirá, porque sé que si Vd. no se las arranca, no me las pasará. Llevo adelante mi gramática que tendrá por título Compendio fraseológico de la Gramática del Padre Larramendi o cosa semejante. De este modo se conseguirá más fácilmente la licencia de imprimirla y nosotros conseguiremos una equivalencia de la reimpresión del imposible vencido.

Bastará luego que la Diputación o la Provincia recomiende a los pueblos su uso, para que se introduzca en las escuelas y lograremos nuestro objeto sin necesidad de recurrir a la Junta de Inspección de Madrid, donde puede haber enemigos de nuestra lengua, y aquí enemigos de otra especie en la Junta de Inspección del País. Vea Vd. cuánto cuesta hacer el bien. A mí nada de esto me admira, porque sin salir de este rincón conozco a los hombres y conozco al mundo.

Dijo una gran verdad el que dijo: que los hombres somos niños grandes; pero yo encuentro una gran diferencia entre nosotros niños grandes y los niños pequeños, y es que teniendo como éstos mucho egoísmo y mucha envidia no olvidamos como ellos olvidan al momento, nuestras ofensas y nuestras aprehensiones.

No sé si se ha apoderado de Vd. el temor que infunde el cólera. Los males físicos como los morales tie- nen su origen en la acumulación de la gente. Nos podrimos unos a otros como se pudren los huevos o las manzanas, y este nuestro dichoso suelo lleva en el esparcimiento de su población el principio de todo género de felicidades. Nos faltan para nuestra dicha poblaciones grandes y ojalá no lo fomentaran esa y alguna otra del país. No temo pues ninguna especie de peste en este venturoso rincón, estoy bien seguro de que tampoco Vd. pierde sueño por ello.

Viva Vd. bueno y contento como su apasionado amigo,

Agustín.

P. D.—¿Cómo se llama el escribano actual de Zaldivia?


Domingo, 15 de Mayo 1831

Adisquide mamia:

Me dice el Sr. Conde que el Miércoles próximo por la noche tiene que celebrar su reunión con sus socios.

Si Vd. despachase uno de los diálogos, que tenía Vd ahí para el medio día o la tarde del día de mañana lunes, yo podría ponerlo en limpio y enviarle pasado mañana, para que puedan aquellos Señores formar una idea de lo que será el libro 2.° que destinamos a las escuelas de primeras letras.

Berorren mamia

Agustín.

(Esta carta está dirigida a San Sebastián).

Agosto, 2

Amigo:

Se me olvidó decir a Vd. que el Conde no estaba contento del descargo de la comisión y decreto de las Juntas en que parece se dice que la provincia no se halla con medios para proporcionárselos a la Junta de Fomento de la Industria del País. Me añadía que para nuestros libritos no se necesitarán muchos y que podrá proporcionárselos regularmente la Junta.

Baroja, que está desocupado, y Vd. habrán de trabajar y yo me alegraría muchísimo de que Vd. Sacase alguna utilidad como lo merece. Nosotros que no necesitamos de estos recursos para mantenemos debemos trabajar para los que no los tienen.

De Vd.,

Agustín.

Hernani, 7 de agosto de 1840

Mi muy apreciado amigo D. Juan Ignacio:

Tengo a la vista sus dos cartas del 8 y 4 del corriente, En esta última venían inclusas las que escribe Vd. a su hijo y a D. Santiago de Zuaznavar, ambas a dos las he encontrado concebidas en términos convenientes, y las he envuelto en un sobre para Zuaznavar juntamente con otra de la hermana de éste, y su remisión se la he recomendado a mi primo el Coronel D. Primitivo Mariátegui, que escribe a su hijo D. Luis, residente en La Habana.

En fecha del 3 de éste dije a D. Santiago la aciaga noticia que en su muy avanzada edad había Vd. llegado a saber por la voz pública, confirmada después por personas que habían venido de aquella ciudad. Le pongo en consideración la edad de Vd. y su situación con mujer e hija en un país que ha quedado asolado por la guerra

Le hago presente la gran confianza que tiene Vd. en su probidad, lo reconocido que vive Vd. a la protección que ha dispensado a sus hijos, y la ninguna duda que le queda de que aliviará la menesterosa vejez de Vd., siempre que, como padre, haya podido Vd. heredar algo por muerte de su hijo.

Yo me temo nos diga que no había dejado nada por haber apurado sus medios con su enfermedad. Así es menester suponerlo, para que no se lleve petardo. Me figuro que a haber quedado algo, hubiera escrito a Vd. o a mí. Algo sé de lo que allí suele pasar, y por eso le hable Vd. este lenguaje. En fin, veremos lo que nos dicen, y verá Vd. sobre todo lo que dice a Vd. su segundo hijo.

En Francia corrió la voz de que murió Vd. Dios sabe lo que sentí y lo que celebré saber del amigo D. Luis que la especie era falsa. Si no me equivoco Echave, padre del Vicario de San Vicente de San Sebastián, fue el que dio o al menos confirmó la noticia funesta a Ezcurdia, o a fray Justo, organista del Convento de San Francisco de San Sebastián, cuyo fallecimiento en Caracas, luego después de haber llegado allá, es algo más cierto.

Veo que mantiene Vd. el humor de siempre, bendito sea Vd. e imitado por todos siendo envidiable (1) su jovialidad en esa edad. Es el modo de tirar largo, el buen humor conserva la salud y la salud da el buen humor cuando no hay ambición de ninguna especie.

Va una ezpata dantza descriptiva de ella, y una marcha de San Ignacio (2). Siendo éste bascongado,la marcha se cantaba en castellano, lo que parecía ridículo. El Bautista Biribil era un bailarín de chirulivus, muy nombrado en este pueblo, ahora 70 años, le conocí muy viejo y lo es una hija suya que aún vive.

Agur amigo, viva Vd. pizcor mandando a su amigo

Agustín.

(1) El subrayado es nuestro.

(2) En la página siguiente reproducimos las dos. El titulo de la primera es de Gaur.
Batista biribill
Dantzan ongui habill,
Ez dec ezpataric
Y bezelacoric:
Yre gabriolac
Ez dizquic chirolac
Iñolaz seguitcen
Ain maiz dituc eguiten:
Arrasts cacoac eta goracuac
Dituc alacuac
Non icustecuac:
Aurrerontz atcerontz
Eta baterrerontz,
Ez dec dantzariric
Yre parecorio.

****
Inacio aiz general aundia
Cerutic etorria,
Eta andic
Indar oric descarquic:
Ez dec ez mutillic,
Jarrico zaicanic
Armaquin aurrean
Gaurco egunean,
Naiz betor
Lucifer deavrua,
Utziric infernua.
Ire soldaduac
Ditut aingeruac,
Ire guidaria
Dec Jesus andia,
Chantcen dizquic
Jesusen compañiac.

****
Soñu zar pijoa
Onenetacoa
Jotcen dec chambolin
Compás onarequin:
Orrec badic emen,
Orain guero, ta len,
Asco eguiteco
Ongui dantzazeco.

* * **
Aurrera corrí
Atcera corri,
Beti ezpata airean,
Ez zac onezquero
Ez orain es guero:
Inore jarrico gañean.


Etsaiac;
Es daucat fedeac
Ez christau nereac,
Ez doñea perillic
Inongo aldetic;
Inacio or dago
Beti esnai dago
Armetan jarria
Dauca compañia;
Chispac armaturic,
Bandera zabalic,
Gau ta egun,
Guc guztioc paquea degun.
Beti gau eta egun.

Mi estimado amigo: Noviembre, 7


No contesté a la expedita de Vd. del día pasado, en que tuvo la atención de darme la noticia de la amnistía. La sabíamos por la diligencia de la noche anterior, pero no por eso he apreciado menos la finura de Vd., y si no le he dado respuesta, ha sido porque no la pedía urgente y he estado ocupado.

Doy pues a Vd. un millón de gracias. Quiera Dios que se sepulte en eterno olvido lo pasado y que hagamos vida nueva. No todos lo querrán desgraciadamente, pero serán ya criminales los que se opongan a la voluntad del Soberano. Es un gran bien, un bien inapreciable y de extraordinarias consecuencias la providencia que quita tanto protesto a la maldad, y pone en plena libertad de obrar bien a los hombres de providad.

Estoy corrigiendo mi pequeño diccionario para ponerlo en limpio y enviarlo a Madrid con los demás libros para solicitar la licencia de imprimir. Contendrá casi todas las voces de origen bascongado del Diccionario de Larramendi y de la impresión, cuyas pruebas deberá Vd. hacer, le pondrá Vd. la última mano.

Una vez obtenida la licencia poco importará la añadidura de algunas palabras y consultando el volumen y aumento de coste haremos las adiciones que nos acomoden, porque nadie vendrá a hacernos cargos de voces sueltas. Sería una cucaña, si como espero, logramos imprimir por seis o siete reales una gramática y un diccionario. Lo veremos.

Agustín.
Hernani, 30 de noviembre de 1840

Mi estimado amigo D. Juan Ignacio:

He recibido su última apreciable de Vd. y el tratado del verbo vizcaíno del Padre Zabaleta, de que en ella me habla y que se ha servido pasarme para su examen el Sr. Guereca, secretario actual de esta provincia. Abundamos de esta especie de obras asi como escaseamos de otras. Se conoce, el P. Zabaleta como él mismo lo dice ha hecho un gran estudio de la materia que se propuso tratar.

Sería lástima que no viese la luz pública, como sucedió al diccionario del Sr. Aguirre, Médico que fue de Azpeitia, de quien habla el Padre Larramendi en el prólogo del suyo y cuyo diccionario de puño todo de su autor se halla en mi poder.

Yo tengo el mío en limpio en la letra E, dedicándole los ratos que mis ocupaciones me permiten. No habiendo podido conseguir que Baroja, ocupado en la obra de la Revolución francesa, se dedicase por mucho tiempo a la impresión de mis libritos para las escuelas de primeras letras, me he resuelto a hacer aquí mismo una pequeña prensa y a divertirme yo mismo en su publicación, desengañado de todo lo que depende de voluntad ajena. No sé cómo saldrá mi idea.

No tardará Vd. dar a las contestaciones de La Habana y tan luego que vengan escribiré a Vd.

Celebro se mantenga Vd. lan bueno, como me lo han asegurado, en compañía de su esposa, y que haya tenido la satisfacción de disfrutar en el campo del abrazo los días gloriosos de que era Vd. tan digno (1).

He apuntado la especie de que deben las Provincias preparar premios para los mejores bailarines, jugadores de pelota, tiradores al blanco, coplaris e improvisadores, etc., etc, para los años sucesivos, a manera de los antiguos que establecieron los juegos olímpicos y otros. No ha disgustado la idea y sería el mejor medio para llamar la gente y perpetuar la memoria del Convenio.

Consérvese Vd. bueno y mis expresivas a su esposa

y quedo como siempre su afectísimo,


(1) Las tres provincias acordaron festejar el aniversario e Iztueta tuvo parte con su comparsa

Agustín
Hernani, 28 de Febrero de 1841

Mi estimado amigo D. Juan Ignacio:

Acabo de recibir carta de D. Santiago de Zuazuavar de La Habana y voy a transcribir a Vd. a la letra el párrafo, que habla con Vd., previniendo lo que contesta Zuaznavar a mi carta de 20 y 25 de julio y 1 y 3 de agosto, con fecha de 12 de diciembre último. Dice pues así el párrafo relativo a Vd.:

"Es bien reparable que D. Francisco Iztueta, hermano del desgraciado D. Valentín, que falleció en marzo, no hubiese informado a su Sr. Padre este fatal acontecimiento por el cual me pregunta Vd. en la última de 3 de agosto, ni el estado en que se encontraron los bienes que puse al cuidado de su administración, los cuales durante las enfermedades, que de mucho antes acometieron a Valentín, y después de su muerte hasta la realización del inventario, tasaciones y su venta, fueron exclusivamente administrados por el mismo D. Francisco, pero puesto que éste no lo ha hecho, como debió, lo haré yo para que Vd. se sirva poner en conocimiento de su Sr. Padre en respuesta de su carta.

En Diciembre de 1837 le di una tienda de ropas con un capital de diez mil ciento y diez y ocho pesos fuertes, para que la administrase a mitad de utilidades.

Muerto Valentín, en Marzo del presente año se procedió a inventariar y tasar todas las existencias y créditos con asistencia del mismo D. Francisco, y notando de esta operación el mal resultado, se procedió a la venta de todos los géneros existentes por el propio D. Francisco, y el resultado final que dio, importó solamente ocho mil seiscientos veinte y un pesos, contando entre ellos algunos créditos, que sabe Dios si se cobrarán.

Por consecuencia el capital puesto por mí ha salido perdiendo en mil trescientos noventa y siete pesos. En tales circunstancias es todo el informe que puedo darle; lo demás toca saber e informar a D. Francisco. Pienso sin embargo que, si a Valentín le hubiesen permitido asistir a la tienda sus enfermedades, durante los 27 meses, muy distinto hubiera sido su resultado final para su Sr. Padre y para mí. Valentín era un excelente muchacho y yo procuré protegerle, pero Dios no permitió concederle la salud necesaria para que pudiese reunir un capital."

Ahí tiene Vd., amigo mío, lo que dice Zuaznavar a la carta de Vd. y a las mías. Mucho siento que su segundo hijo se porte tan mal con su padre, a quien ni siquiera le da noticia de la muerte de su hermano e hijo respectivo. Humeac aci, nequeac bici (1).

He leído la obra del P. Misionero Zabala, y me parece que ha llenado perfectamente el objeto que se propuso, y que ha hecho un servicio señalado a nuestra lengua y por consiguiente a nuestro país.

Diga Vd. mis respetos a su Sra. Esposa y disponga como pueda y quiera de su apreciado amigo.

(1) En el original no se lee bien. Puede ser «nequean», pero «nequeac» es más gráfica.

Agustín.

Laguntzaileak:

orkli