Goiherriko Euskal Eskola Maizpide Euskaltegia. III.Gerriko Ikerlan-Sariketa "Juan inazioa Iztueta Etxeberria"
JOSE INAZIO ANSORENA MINER "IZTUETA eta ALBENIZ-en musika bilduma"
Garmendia Arruabarrena, Jose "Iztueta'ren olerkiak
Garmendia Arruabarrena, Jose "Iztueta'ren olerkiak
Garmendia Arruabarrena,Jose "Obras ineditas de Iztueta"
1945: Plaza Iztueta
Juan Inazio Iztueta Etxeberria

Erabiltzailearen balorazioa: 5 / 5

Izarra GaitutaIzarra GaitutaIzarra GaitutaIzarra GaitutaIzarra Gaituta
 

 
pdf  

ERANZUA (9).

Yose Paulo Ulibarri-co Yauna.

Donostian 1827 garren urtean Urrillaren l.°an. eguiña.

Nere jabe ta adisquide mamia: atseguiñ andibaten iracurri det zeure Carta gozoa, ceñetan icusten deran arguiroqui zure zaiñ piñetan pill pill dizaquiena, anciña anciñaco euscaldun prestu chit gogoangarrietatic datorquizun Odol garbi bero indartsua. Zorioneco litzaque gure euscara maite maitagarria, bere bular mardul eztitsuaz aciricaco Seme jaquinti guciac, naico baliote zuc aimbat baña, ala Zorigaitcean gucionzat, uste izaten dute aec, gauzaric Onena eta beardanezcoenac billatu biar diriala edo biardiradela, erderan, francesean, Ynglesean. ¡Ha aice buru be... latsac! Beguiratuco balute artez ongui bularrarequin batean edosqui edo mamatu zuten itzcunz jaquinti miraritsura, arquituco lituzqueteque chit naroro, Ondasun balio aundiac, eta edertasunean ere, arrotz gucietan anzecoric ezduten bezalacoac.

Badaquit nic esaten dutena, eta esango ere dutena, Chori buru ii anditu cembatec, euscaran ta euscaldunen gaucetan necatcea, astoqueria dala, eta beste onelaco dollorqueri anitz; cerda da ansí ordea onelaco itz jarioac gai ezbadira ecer ere danic arguierazteco? Guizon zur cinzo mene jaquintiac gure aldera ditugunian. ezdiegu jaramon bear erausle char oriei. Ychegui biotz onez euscarí ta euscaldunen zati guci guclai. Euscarac beti aguertuco du bere burua, dan bezela, Españar garbi garbia anciñacoen ta are lembicicoen etorquia, nastari gabeco pin pin eztitzu gozo gozoa.

Soñu zarren Osanquida edo musica egorrico dizut dempora labur bere itz neurtuaquín: bitartean eta beti 'Zurea guelditcen da escuetan mun eguiten dizularic, Zure serbitzari ta adesquide mami.

Juan Ygnacio Yztueta-co

erabesturic emen gutun gustie (10)

(10) Págs. 73-74.


(13) D. Paulo Ulíbarri-co Yaunari.

Donoztia 1828 garren urtean Garagar illaren 13-an, eguiña

NereJabe ta adisquide mamia; chit gogos artu nituen itzquida maitagarriac, ceini bere dempora yaquinetan; bañan, astiric eznuelaco, ezdioten eranzun, eta gaur eguiten det beta guchi batequin arquitzen nazalaco.

Siñistatu bearnazu berroguei egun igaroetan ez derana izan lo pizcabat eguíteco dui bat asti ere, cergaitic izan deran eracutzi bearra 50 Espata dantzari-reguin, 25 motil gastechori, ancinaraco canta uritarrac (Suarma edo equilaric sort arguitu baño lenago era donzu aretan) eguin oicituzten guda gogo portitzaquin, garaipentsu irten ondoan, atseguin garrí jostadiatu oiciraden danza mota gogoan garrían.

Oizaz gañera izandet gauric gueienac galdu biarra Euzcarazco itz neurtu eta beste itzquida anitz eguiten.

Emen biraitzen disquitzut atera dirian izquida guciac, baña oraindic guelditu dira irten gabe Euskarazco ceimbat moldizquidatzalleac betaric etzuelaco, eta onec eguin becin laister igorrico dizquitzut aiec ere.

Orain degu asmoa Solu Zarrac otsaquiden jarri-ric, fía esango diozu Basaguren Jaunari igorrico zaiozela ateratzean bereala.

Unceta Yauna Yuatecoa da Orrera, ceñac esango dizun cer ta nola baliatu Erregueri aita guria erequin nai erara egoteco. Badaquit Yaun prestu arc chit asco nai dizuna, cergaitic itceguin izun deran (14) berequin sarritan zure gañean.

Nic seguratcen dizut gure Erregue ta bera Emaste Emastea chit atseguiñetan egon diradena uri onetan, eta adierazo digutena menazquiro beren pozquida bete betea.

Milla esquer ematen dizquitzut zure naitasun aguertzen dirazunagaiti: orobat nere Seme alaba, Galai, gaztecho en buruzari edo Capitan izanda nere Semea, ceñac bere eguinbideac eguin dituen gucien naiera.

Zurea da beti adesquide mami biotzaren erdi erdico quiarretic nai dizun.
 

Juan Ygnacío Yztueta

(13) Págs. 91 y 92.

(14) Se ve que copió mal izan deran.


Dn. Paulo Uliberri-co Yauna.

Abando.

Cemendian Donoztian 1829-garren urteco urriilaren 8an. eguina.

Nere yabe ta adisquide mamia: atseguin andia [.]az iracurri det zure izkida gozo maitagarri (16 b) onen 3-an eguina; ceñetan icusi deran arguiroqui osasun onagaz ta Ceure adisquide cutunac gomutan dituzula bici cerala.

Bein bere ezpacio nosbait obago izanic, Guipuzcoaco eche jaun itzal andicoac erabagui dute aurtengo batzarre guztiaquicoan, nere eguitade dantzetacoa, eta onec icendatuten dituben Soñu zar ta itz neurtu osankidan ezarriac ifini ditezala Orube bereco gorde-lecu guztietan. Beragaitic igorri diozcat ecandu itzaltsuari 100, araude edo exenplara ceintzuetatic bat zure mandatariari emoteco esaten diodan, orain berein, Arrizababalaga (17) Yaunari, uste det icuzico dozula ceure escuetan aspaldian gurarituten cenduban otsankida, ceñaren balioa dan 40 errial.

Nere echean esan nizun bezala, iru lagunen artean eguinguenduan osankidatuteco moldequeian gastua, bestela eznintzan gaztiatuco balioaren icenic.

Ceure Ceurea dezu beti, biotz osoaz maitetu zaituzan Adesquide Cutun .

Juan Ygnacio Yztueta-coa

(16b)Al final de esta palabra hay un letra tachada que no he podido identificar.

(17) Sic., por Arrizabalaga.

 

Laguntzaileak:

orkli