Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Izarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra DesgaitutaIzarra Desgaituta
 
   
pdf    
Jangoicoaren legueco mandamentuben aieraco lecinoia

Jangoiculac beti eracutsi dosciu guizonaren entendimentuba berez laburra dana Ceruco misterijuac ezaututeco, Beraren Magestadia etorri da guri ceruraco vidiac eracustera. Adan, lelengo gueure gurasuari Jangolicuac berac era cutsi eutsan inocencijaco estaduban beti dichoso izateco asco evan dotrini10. Naturalecían leguian patriarca santubai eracutsi eutseezan Jangoicuac, jazo baño ascozaz leenago, guc doan entzuten ditugun ta sinistuten ditugun pedeco gauzaac, Moisen leguliac iraun evan artian, denporaric denporara bialduten eutseezan. Jangoiculac israeltarrei propeta santubac, bere leguia ta dotrinia eracusteco, JesuCristo gueure Jauna etorri bazan ceruti mundura, Aita Eternuac bialdu evan. ¿Ta cetaraco? Munduco guizon eta emaclume guztiiai cer sinistu biar daveen, zer eguin biar daveen, cer escatu biar daveen ta cer errecibidu biardaveen eracusteco. Apostoluben, obispo [10] ta cura aunen cargubeetati andijen bat edo bacarra da cristinau pielei dotrina eguijazcua ta ceruraco vide zuzena eracustia. Esan leil cristinaubac, Jangoiculac Escritura Sagraduban esaten doscunari ta Elesa Ama santiaren leguiai beguiratu ezoquero, Elesa guizonen cereguinic andiena dalla cristinaubei dotrinia eracustia. Lecuban lecuban berba gogorrequin Zamaituten gaitu Jangoiculaco ta pena andijequin Eleosiac gauza Onetan coroedunoco eguiten ditugun paltaac gaiti. Cegaiti au guztiau? Ez beste gauza gaiti, neure cristinaubac, ezpada Jangoico onac eta bere Esposa Elesa Ama santiac ezaututen daveelaco dotriniaren paltiac dacazan negargarrijac ce andijac dirian.

Ene Erliginoe sagraduba, Jangolicuaren ta Elesa Ama santiaren intencinoiarita espiritubari jarraituta, ez da contenteetan oracinolagaz, penitentcijagaz ta beste piedadezco ta Caridadezco obra Onequin Cristandadiari lagundubagaz,   [11] Ezaututen dau dotriniaren paltia dala munduco gach ascoren ta nequez erremedietan dirianen sustrai indartsu ba. Ta aleguin guztiagaz lagunduteCO Cristinau pielei ta cura jaunei dotriniaren paltia erremedijetan, aguinduten dau ene Erliginoe Sagradubac (14); domeequeltaco arratsalde guztietan prediquetaco ordu erdijan pulpitoti dotrinia, gueure Comentu beltaco eleseetara datozan Cristinaubei, desiertu bez osterantzeco guztietan.

86 Auguztiau Esk 91 eracutsidoscu Esk 92 etorrida Esk 94 ascoevan Esk 96 entzutenditugun Esk 99 etorribazan Esk 100-101 sinistubiadaveen Esk 101 eguinbiar Esk | escatubiardaveen Esk 101-102 errecibidubiardaveen Esk 103 andijenbat Esk 104 Esanlei Esk 104-105 esatendosciunari Esk 107 zamaitutengaitu Esk 108 (paltaac) gaiti ler artian. geh... | au guztiau Eske 109 gauza gaiti Esk 110 ezaututendaveelacio Esk 113 ezda Esk.

__________________________________

10- Ik. Has 2.15-17 (ik, obra hau ere: Catecismo del Santo Concilio de Trento para los Párrocos. Traducido en lengua Castellana por el P. M. Agustín Zorita. Primera Parte, cap. 3, n. 2. Madrid, 41791).

Gauza jaquina da, neurre entzula onac, dotrinia ondo daquijenac daucala Jangoicuaren ezaubera gueijago, Ta Ceinbalt Jangoicularen ezaubera gueijago daucan cristinaubac, ainbat dago urrinago pecatubeetati ta Condenetaco Wideti. Bada, jaquin ezquero ondo Jangoiculaco guelugaiti eguin dituban amodijiozco obraac; Jangoiculac gueugaz daucan ontasuna, pinecia ta pacientcija; gueuri ceruco Erreñuba emoteco daucan [12] desio vizija; Jesus gueure Salbadore maitiac bere jaiotzan, vizitzan, pasinoian, erlijiotzan ta altaraco sacramentu Santuban eracusten doscun biguntasuna, humildadia ta carino laarreguija: jaquin ezquero cristinaubac bere ezereza, miserija ta argaltasuna; berba eguingo badau, pausu eguingo badau, arnasa artuco badau ta vizico bada, popuertza Jangolicuaren gracija ta socorruba biar davena; erremedijo bagaric ill bia[r]lco davena; erlijiotzaco ordu estuban bere vizi guztico pensamentu, berba ta obren contu zuzena ta gogorra artucco deutseein; oneentzaco ceruba ta donguentzaco inpernuba dauana, dinot neure entzula onac, cristinaubac ondo jaquin ezquiero ta ezautu ezquiero dotrinaco eguija oneec żnor azartuco litzaateque pecatu eguiten, bertan ilgo dan edo ez ez daquijela?

Onezaz ostian, dotrinia biar dan moduban ez daquiliena beti dago, pecatu mortalian. Nai izan arren, ondo compesau bere ezin leiteque, celan ez daquijelaco. Inoc asolbidu [13] bere ezin lei ta salbau bere ezin leiteque. Dotrinia ondo ez daquijenac pecatu eitia cer dan ez daqui. Bera da lelengo pecatuban jausten dana ta nequezeen jaguiten dana edo secula jaguiten ez dana, pecatubaren ezaintasuna, pecatubaren caltiac, Jangoicuari eguin deutsan injurija ta pecatuti jaguiteco cer biar dan ez daquijelaco. Dotriniaren palitaz dira conpesinoe palitsuetati gueijenac, Dotriniaren paltaz dagoz Cristinaubac engañauta, itsututa, cerura zucen du azalacuan, inpernuraco Videti pausu bat bere uts eguiten ez daveela.

----------------

(14) Nra. Const. Part 2, C. 10 n. 5.

_____________________________________

117 pielei) pialei Esk | aguin dutendau Esk 118 arratsaldeguztietan Esk 121 jaquinada Esk 124 jaquinezquiero Esk | gueugaiti 2. u ler.gain, geh, li eguindituban Esk 130 pausueguingo Esk 132 Ordu ler gain, geb. viziguztico Esk 133 artucodeutseena Esk 134-135 jaquinezquero, ta ezautuezquero Esk. 136 ezdaquijela Esk 137 biardan Esk ezdaquiliena, betidalgo Esk 138-139 ez da quielacio Esk 141 aisolbildu bere ezinlei Esk 140 ezdaguijenac Esk cerdan ezdaqui. Berada Esk 141 jalustendana Esk ezdana Esk 143 cerbiardan, ezdaquijelaco Esk. 145 uts ler.gain, geb,

Ta ez dauca inoc cetan pensau cristinaubac baquijela salbeetaco duin dotrina. Gueijen daquijenari bapere sobreetan echaco; ta palta daveenac milla vidar gueijago dira, popuertzalcua daquijeenac baiño. Aitagueuria, avemaria, credua, mandamentubac, nipeciataria, neure Jesucristo jaun, salbia, sacramentubac ta beste onaco umetan ozta buruz icasi cian. oracinoe batzuc aloz esatia ez da biar dan modulban [14] dotrinia jaquitia (15). Umeentzaco populertzacua da oracinoe areec buruz icastia, baña mausijentzalco ez da asco buruz jaquitia, maisu ascoc" esaten daveen leez. Aitu biar davee ta jaquin biar davee berba areec cer esan gura daveen ta cetaraco dirian, itandu ezquiero, edioceini contu emoteco terticijuan. Ta ceinbat cristinau dira au eguingo leuqueenac? Atrevietan nas esaten: ez da erdijac bere.

Imini daigun exemplu bat ta ez guichitan jazoten dana. Cristinauric gueijenac asoz esango ditu bere ondo compeseetaco bost gauzalac. Esaminia, doloria, proposituba... Ta aituten ditubee cer dirian? Baquijere cer dan doloria edo damuba? Baquijee cer biar dan damuba eu quiteco? Baquijee damubaren palltaz. Conpesinoia cetan gueratuten dan? Baquijee damuba jadilisteco celan prestau biar daveen Baquije proposituba cer dan ¿ce premina andicua dan? Euquiteco cer eguin biar dan ta eguijazcua [15] danian ariman cer eguiten daven propositubac? Bigarrena doloria, irugarrena propositu bai; aoz esaten guztiac edo gueiienac daquie, baña cer esaten daveen ta esaten daveena aituten erdijac bere ez.

Gauza jaquina da bada, neure Cristinaubac, dotriniaren paltiac mundu bari ichura chaarra emoten deutsala ta icasico balitu cristinaubac bere obligacinoiac ondo, munduraco ta eternidaderaco gach asco erremedijauco litzaatesquiala. Dendatu gaitezain bada, Cristinaubac, dotrinia icastera ta icasteco juan gaitezain eracusten dan lecura. Escatu daijiogun Jangoicuari bere berba santuba entzuteco ta arimeetan gordeetaco gracija, Amen.

-------------------------------------------------

(15). Véase en los prólogos de Pouget, Fleuri, Evangelio en triunfo, y la única Religión. tom. 3. Lecc. 8.

___________________________________

148 ezdaluca Esk 149 paltadaveenac mila vidar Esk 152-153 ezda, bizardan Esk, 154 ezda Esk 155 esatendaveen Esk Aitubiardavee, ta jaquimbiardavee Esk 155-156 ceresangura Esk 159 lminidaigun Esk jazotendana Esk 161 aitutenditubee, cerdirian Esk cerdan Esk. 162 cerbiardan Esk 163 gueratutendan Esk. 164 biardaveen Esk Cerdan? acepremina Esk 168 cereguin biardan Esk | Cereguiten Esk 167 esatendaveen, ta esa tendavelena Esk 168 bereez Esk 172 Dendatugaitezain Esk 172-173 julangaitezan, eracustendan Esk 173 Escatudaijogun Esk.

Laguntzaileak:

orkli